วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คนดีๆๆมาดูกัน

สาวน่ารักพองาม

นางสาวสุภาวดี  ช่วยประคอง   มีพี่น้อง  5  คน  เป็นคนที่  2   ครอบครัวมีความรักให้กันแบบเหนี่ยวแน่น
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษากัน   ตอนนี้หนูอายุ  20ปี เกิด  29พฤษภาคม  2535
พ่อแม่ทำสวน   แม่เป็นโรค  ประจำตัวหลายอย่าง  เช่น  ความดัน  ไขมันในหลอดเลือด  หัวใจ เป็นต้น